Statut

Zobacz też: Stowarzyszenie Miłośników Muzyki SakralnejZarząd

Rozdział 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art.1. 

1. Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Sakralnej w Białej Podlaskiej, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządowym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu:

 1. wspieranie działalności artystycznej w zakresie uprawiania muzyki chóralnej przez Młodzieżowy Chór Parafii Chrystusa Miłosiernego w Białej Podlaskiej Schola Cantorum Misericordis Christi,
 2. kultywowanie i upowszechnianie chóralnej muzyki sakralnej w ramach liturgii i podczas koncertów,
 3. rozwijanie i propagowanie wszelkich inicjatyw, postaw i działań sprzyjających podnoszeniu ogólnego poziomu kultury muzycznej,
 4. wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania,
 5. działanie na rzecz środowiska członkowskiego, jego integracji i jego potrzeb.

2. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy ?Prawo o Stowarzyszeniach? (Dz.U. z dnia 10 kwietnia 1989 r. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

Art.2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Biała Podlaska

Art. 3. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

Art. 4.

1. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej.

Art. 5. Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

Art. 6.

1. Stowarzyszenie realizuje swe cele przez:

 1. organizowanie zajęć szkoleniowych w tym obozów i zgrupowań dla członków Młodzieżowego Chóru Parafii Chrystusa Miłosiernego w Białej Podlaskiej Schola Cantorum Misericordis Christi,
 2. organizowanie koncertów Młodzieżowego Chóru Parafii Chrystusa Miłosiernego w Białej Podlaskiej Schola Cantorum Misericordis Christi w kościołach i salach koncertowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami,
 3. współpracę z osobami i instytucjami w zakresie organizacji koncertów, zbierania informacji i wymiany doświadczeń w dziedzinie uprawiania muzyki sakralnej,
 4. doradztwo i pomoc organizacyjną oraz szkolenie członków i innych podmiotów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia,
 5. inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów Stowarzyszenia,
 6. prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską,
 7. współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia.

2. Stowarzyszenie realizując swe cele opiera się na społecznej pracy swych członków.

3. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudnić kompetentnych pracowników.

 

Rozdział 2

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

 

Art. 7.

1. Członkiem zwyczajnym stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, także nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który:

 1. akceptuje cele i sposoby ich realizacji przez Stowarzyszenie,
 2. przedstawi opinie (rekomendacje) co najmniej dwóch członków Stowarzyszenia,
 3. złoży deklarację członkowską.

2. Członkami wpierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne.

Art. 8. Członkowstwo Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały.

Art. 9. Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek:

 1. swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia stowarzyszenia,
 2. dbać o Jego dobre imię,
 3. zabiegać o dobrą opinię społeczną i klimat wokół środowiska związanego z Młodzieżowym Chórem Parafii Chrystusa Miłosiernego w Białej Podlaskiej Schola Cantorum Misericordis Christi i innymi instytucjami uprawiającymi muzykę chóralną,
 4. popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,
 5. przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień Statutu Stowarzyszenia,
 6. regularnie opłacać składki.

Art. 10. Członek zwyczajny stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, w szczególności:

 1. przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze,
 2. może wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia,
 3. korzystać z lokali Stowarzyszenia,
 4. korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki stowarzyszenia w swojej działalności,
 5. korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.

Art. 11. 

1. Osoby fizyczne i osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi Stowarzyszenia, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę.

2. W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego Stowarzyszenie.

3. Formę i rodzaj wspierania stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem Stowarzyszenia.

4. Członkowie wspierający korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym wymienionym w art. 10 pkt 2-5.

Art. 12.

1. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez pisemną rezygnację złożoną na ręce Zarządu Stowarzyszenia.

2. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia może nastąpić również przez wykluczenie przez Zarząd stowarzyszenia:

 1. za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami stowarzyszenia,
 2. za nieusprawiedliwione uchylanie się od udziału w pracach Stowarzyszenia,
 3. za zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez trzy okresy,
 4. na pisemny, umotywowany wniosek co najmniej 10 członków Stowarzyszenia z przyczyn określonych w pkt 1 i 2,
 5. z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia Sądu.

3. Skreślenie z listy członków stowarzyszenia następuje również z powodu śmierci członka.

Art. 13.

1. Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia w przedmiocie wykluczenia, członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia członków na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

2. Uchwała Walnego Zgromadzenia członków Stowarzyszenia w przedmiocie wymienionym w pkt 1 jest ostateczna.

 

Rozdział 3

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 

Art. 14. Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia,
 2. Zarząd Stowarzyszenia,
 3. Komisja rewizyjna.

2. Kadencja wszystkich władz wybieranych Stowarzyszenia trwa 4 lata.

3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeżeli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

Art. 15.

1. Najwyższą Władzą Stowarzyszenia jest walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.

2. Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia co najmniej raz na  dwanaście miesięcy lub częściej na pisemny, uzasadniony wniosek przynajmniej ? członków Komisji Rewizyjnej, powiadamiając o jego  terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.

3. W pierwszym terminie w Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie, który może być wyznaczony o godzinę później tego samego dnia ? może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.

4. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz, z głosem doradczym, członkowie wspierający i zaproszeni goście.

5. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 1. uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,
 2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej,
 3. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
 4. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
 5. wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 6. uchwalanie zmian Statutu,
 7. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
 8. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia,
 9. rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu.

6. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów członków obecnych.

7. Uchwały w sprawie zmian statutu stowarzyszenia, odwołania Prezesa, członów Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązania Stowarzyszenia w pierwszym terminie dokonuje się przy obecności ponad połowy członków Walnego Zgromadzenia; w drugim terminie wymóg obecności ponad połowy członków nie obowiązuje.

8. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

Art. 16.

1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 7 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.

2. W skład Zarządu wchodzi Prezes, Zastępca Prezesa, Skarbnik, Sekretarz oraztrzech członków Zarządu.

3. Prezesa powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie na 4-letnią kadencję.

4. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu.

5. Do kompetencji zarządu należy:

 1. przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,
 2. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 3. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
 4. zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
 5. ustalanie wysokości składek członkowskich,
 6. podejmowanie inicjatyw związanych ze statutową działalnością Stowarzyszenia.

Art. 17.

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.

2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i 1-3 członków.

3. Do kompetencji Komisji rewizyjnej należy:

 1. kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia,
 2. składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zgromadzeniu,
 3. występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia,
 4. dokonywanie wyboru  podmiotu mającego zbadać sprawozdanie
 5. finansowe Stowarzyszenia zgodnie z przepisami o rachunkowości.

Art. 18.

1. W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w art. 14 pkt 2 i 3 w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji.

2. Kooptacji  dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu.

3. W trybie kooptacji można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

4. Zatwierdzenia kooptacji dokonuje najbliższe Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.

 

Rozdział 4

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA 

 

Art. 19. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności oraz ofiarności publicznej.

Art. 20. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

Art. 21. Za okres składkowy uważa się jeden rok.

Art. 22. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych jest upoważniony Prezes lub Skarbnik jednoosobowo, bądź dwóch innych członków Zarządu działających łącznie.

Art. 23. Zobowiązania majątkowe, o których mowa w art. 22 muszą uzyskać aprobatę całego  zarządu w ciągu 30 dni od chwili ich podjęcia.

 

Rozdział 5

LIKWIDACJA STOWARZYSZENIA 

 

Art. 24. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.

Art. 25. W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia jego majątek przechodzi na rzecz Parafii Chrystusa Miłosiernego w Białej Podlaskiej.

Art. 26. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Ustawy – Prawa o Stowarzyszeniach.

 

Rozdział 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

Art. 27. Statut niniejszy wchodzi w życie po zatwierdzeniu go przez organ rejestrujący.

Art. 28. Z chwilą zarejestrowania Stowarzyszenia, członkowie-założyciele staja się członkami Stowarzyszenia.

Art. 29. Do czasu zwołania pierwszego Walnego Zgromadzenia, funkcję Zarządu sprawuje Zarząd Tymczasowy.